Privacy

CashFlow is onderdeel van Invers. Invers is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Invers gaat zorgvuldig om met gegevens van gebruikers van haar diensten/producten. Invers houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming en persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

  • wij vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • wij jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
  • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • wij jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in september 2023.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Invers verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type
- IBAN nummer
- Bijzonder categorieën van financiële gegevens

Bijzondere persoonsgegevens

Wij vragen geen, noch verzamelen of verwerken bewust speciale categorieën persoonsgegevens met uitzondering van bijzondere persoonsgegevens die mogelijk aanwezig zijn in transactie informatie en die omwille van de aard van de services dient te worden verwerkt. Wij verzoeken jou om je te allen tijde te onthouden van het vrijwillig verstrekken van speciale categorieën van persoonsgegevens aan Invers.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Invers verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Jou te informeren over alle Invers diensten/producten
- Jou de mogelijkheid bieden om een account aan te maken
- Invers diensten/producten beter afstemmen op jouw behoeften
- Marketing activiteiten voor uitbreiding van onze klantrelatie met jou
- Diensten/producten van zorgvuldig geselecteerde bedrijven met jou te delen
- Het verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De grondslagen hiervoor zijn:
- Verwerking vindt uitsluitend plaats vindt na de toestemming die door de gebruiker hiervoor wordt verleend.
- Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de gebruiker partij is
- Verwerking is noodzakelijk om gegevens te verwerken omdat Invers dit wettelijk verplicht is; en/of
- Verwerking is noodzakelijk voor de legitieme belangen die door Invers worden nagestreefd als de verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens of door een derde partij, behalve wanneer dergelijke belangen worden vervangen door de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de gebruiker die de bescherming van persoonsgegevens vereisen.

Als er een andere wettelijke basis is voor Invers om persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, zullen wij jou hiervan in kennis stellen op of vóór het moment waarop de persoonsgegevens worden verzameld.

Als jij vrijwillig persoonsgegevens aan Invers verstrekt wanneer je contact opneemt met Invers met betrekking tot de services, wordt je geacht toestemming te hebben gegeven voor het verzamelen, gebruiken en verwerken van persoonsgegevens door Invers als redelijkerwijs noodzakelijk om het specifieke doel uit te voeren (s) waarvoor jij de persoonsgegevens heeft verstrekt. Invers zal op dergelijke impliciete toestemming vertrouwen alsof het onder normale omstandigheden aan Invers wordt gegeven. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Invers neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Invers bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens worden bewaard, zolang de Nederlandse wetgeving dit vereist voor administratieve en belastingtechnische doeleinden.

Personalia worden bewaard, zolang jij als gebruiker van de software een persoonlijke account in gebruik hebt. Wanneer jij jouw account verwijdert, dan worden deze gegevens verwijderd.

Banktransacties worden bewaard, zolang de jij als gebruiker een persoonlijke account in gebruik hebt. Wanneer jij jouw account verwijdert, dan worden deze gegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Invers deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Invers gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone.
Invers gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Invers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek indienen tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens door support@cashflow.nl te emailen om ons AVG formulier op te vragen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Invers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus, maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

  • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
  • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert

Ook zijn de gegevens in jouw account niet direct door medewerkers van Invers te benaderbaar. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via support@cashflow.nl.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden mochten die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van betreffende websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten heeft over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Invers B.V.
Westeinde 3a
2275 AA Voorburg

 

Maak uzelf financieel bewust

Online huishoudboekje voor al jouw inkomsten en uitgaven

Het meest uitgebreide inzicht in jouw financiën