Het nieuwe regeerakkoord: wat verandert er op financieel vlak?We hebben er heel lang op moeten wachten, maar eindelijk is het zover: Nederland heeft een nieuw kabinet. Uiteindelijk wisten de VVD, ChristenUnie, D66 en het CDA na lang onderhandelen overeenstemming te bereiken over een nieuw regeerakkoord. Wat zijn de belangrijkste plannen van de coalitie op financieel vlak? En wat betekent dat voor jouw beurs? In dit artikel vatten we de belangrijkste kabinetsplannen voor je samen.

Afbouw van de hypotheekrenteaftrek

Het nieuwe kabinet gaat vanaf 2020 flink het mes zetten in de hypotheekrenteaftrek. De nieuwe coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gaat de aftrek vanaf 2020 in vier stappen van drie procentpunten verlagen naar maximaal ongeveer 37%, het normale tarief van de nieuw in te voeren 'vlaktaks'. Het tweede, hoge, tarief wordt vanaf 2020 49,5% en blijft gelden vanaf de huidige grens voor de vierde schijf. Die zal volgend jaar € 68.600 bedragen.

Eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait is een extra lastenverzwaring die het nieuwe kabinet introduceert. Het gaat om een bepaald percentage van de WOZ-waarde dat huizenbezitters die hun woning al hebben afgelost moeten gaan betalen. Het idee erachter is dat het eigen huis een inkomstenbron is. Met een afgeloste hypotheek hoef je immers geen woonlasten meer te betalen. Het nieuwe kabinet heeft, na veel kritiek, de maatregel op het laatste moment wel nog een beetje bijgesteld. De invoering van het forfait wordt uitgesmeerd over een langere periode (20 in plaats van 30 jaar) en zal in kleinere stappen geschieden. 

Laag btw-tarief van 6 naar 9 procent

Een tweede belangrijke maatregel heeft betrekking op de btw. Het nieuwe kabinet gaat het lage btw-tarief namelijk verhogen van 6 naar 9 procent. Het lage btw-tarief is onder meer van toepassing op voedingsmiddelen, water, boeken, landbouwproducten en diverse vormen van dienstverlening. Niet alleen je mandje met boodschappen, maar ook een bezoekje aan de kapper, het bijwonen van een festival of concert en een reparatie aan je fiets worden dus duurder.

Sociale vlagtaks

De plannen van het nieuwe kabinet voorzien ook in de komst van een sociale vlaktaks. Deze hervorming van het belastingsysteem staat vooral bij het CDA al een hele poos prominent op het politieke verlanglijstje. De vlagtaks voegt de eerste drie belastingschijven samen tot één basistarief. Hierdoor betalen alleen de mensen met een hoog inkomen een hoger tarief. Het basistarief zal 36,93 procent bedragen, terwijl het hoge tarief van 49,5 procent gaat gelden voor jaarinkomens boven de 68.600 euro. De maatregel heeft dus een egalitaire werking en leidt tot lastenverlichting voor de middeninkomens. Om de vergroening van de economie te stimuleren, worden de milieubelastingen door het nieuwe kabinet ook lichtelijk verhoogd.

Loonbetaling na ziekte

Het nieuwe kabinet wil kleine en middelgrote bedrijven stimuleren om mensen sneller in vaste dienst te nemen door de doorbetaling bij ziekte te beperken tot een jaar. Het tweede jaar moeten werkgever en werknemer samen gaan betalen. De grens die wordt genoemd ligt op 20 werknemers. Bedrijven met meer personeel moeten hun mensen bij ziekte gewoon 2 jaar blijven doorbetalen.

Toeslagen

Via het toeslagenstelsel zet het nieuwe kabinet ook in op koopkrachtverhoging. De coalitie trekt bijvoorbeeld een half miljard extra uit om ook goedverdienende paren met kinderen te laten profiteren van het maximale kindgebonden budget. Voor modale eenverdieners met kinderen levert die wijziging ruim 1100 euro per jaar extra op. Ook stijgt de kinderbijslag met 85 euro per kind per jaar en eindigt de afbouwgrens in de huurtoeslag minder abrupt. De stijgende zorgverzekeringspremies zullen gedeeltelijk worden gecompenseerd door een verhoging van de zorgtoeslag voor mensen met bescheiden inkomens. Ouderen gaan bovendien profiteren van een hogere ouderenkorting.

Dividendbelasting

Het nieuwe kabinet rekent ook af met de dividendbelasting. Het idee achter deze maatregel: door deze belasting te schrappen wordt het voor buitenlandse bedrijven aantrekkelijker om zich in Nederland te vestigen. Het gehoopte gevolg? Extra arbeidsplaatsen natuurlijk. Nederlandse bedrijven worden door het verdwijnen van de dividendbelasting verlost van veel administratieve rompslomp. Doordat de ondernemingen geen belasting meer hoeven te betalen over dividend, kunnen ze hun aandeelhouders meer geld uitkeren.  

De meerderheid gaat er licht op vooruit

Berekeningen wijzen uit dat de meerderheid van de Nederlanders er in 2018 op vooruit gaat. 82 procent van de bevolking zal naar verwachting meer te besteden hebben. Onder werkenden ligt dit percentage met 87 procent zelfs nog een fractie hoger. Wie bijvoorbeeld bruto minder dan circa 2800 euro verdient, gaat er de komende vier jaar gemiddeld 0,8 procent op vooruit. Ongeveer 0,6 procent van dat bedrag vloeit direct voort uit de nieuwe kabinetsplannen. De grootste koopkrachtstijging is weggelegd voor modaal verdienende eenverdieners. Zij gaan er tussen nu en 2021 opgeteld zo’n 8 procent op vooruit. Een deel van de gepensioneerden en mensen met een uitkering zal juist iets minder te besteden hebben. Mensen met een aanvullend pensioen zitten bijvoorbeeld met het probleem dat de pensioenen de afgelopen jaren nauwelijks meer geïndexeerd zijn. Volgens berekeningen van RTL Nieuws zullen circa 345.000 huishoudens er in de praktijk op achteruit gaan.

Bijhouden in CashFlow

Het kan op het eerste gezicht best lastig zijn om alle beleidsmaatregelen uit het regeerakkoord exact te vertalen naar je eigen financiële situatie. Een online huishoudboekje als CashFlow biedt in dit geval uitkomst. Met CashFlow zet je alle veranderingen, bijvoorbeeld de gewijzigde toeslagbedragen en btw-tarieven, belastinghervormingen of de beperking van de hypotheekrenteaftrek, overzichtelijk op een rijtje. Zo kom je niet voor verrassingen te staan en ben je goed en vroeg voorbereid op de aankomende veranderingen.